پلاستیک ها-رزین های مایع -تعیین چگالی به وسیله پیکنومتر-روش آزمون

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش اندازه‌گیری چگالی رزین‌های مایع با استفاده از پیکنومتر است.