پلاستیک ها- مواد پلی (وینیل الکل)

1 - 1 هدف از تدوین این استاندارد ارائه یک سیستم شناسه گذاری برای مواد پلی وینیل الکل) (PVAL) است که می‌تواند به عنوان مبنایی برای ویژگی‌ها استفاده شود.
1 - 2 انواع مواد پلی وینیل الکل) (PVAL) توسط یک سیستم طبقه بندی براساس خواص شاخص زیر از یکدیگر متمایز می‌شوند:
الف - درجه هیدرولیز
ب - گرانروی محلول آبی تحت شرایط معین
همچنین، اطلاعاتی درباره پارامترهای بنیانی پلیمر، کاربرد مورد نظر و یا روش فرایند، خواص مهم، افزودنی‌ها، رنگ کننده‌ها، پرکننده‌ها و مواد تقویت کننده نیز در متمایز کردن این مواد مورد استفاده قرار می‌گیرند.
1 - 3 این استاندارد برای مواد پلی (وینیل الکل) (PVAL) که درجه هیدرولیز آنها کمتر از ۷۰٪ باشد، کاربرد ندارد. این استاندارد برای مواد آماده برای مصرف معمولی که به شکل پودر، دانه یا قرص، مواد اصلاح نشده و یا اصلاح شده با رنگ کننده‌ها، افزودنی‌ها، پرکننده‌ها و غیره کاربرد دارد.
1 - 4 لازم به ذکر است که موادی که شناسه یکسانی دارند، الزاما عملکرد مشابهی ندارند. این استاندارد داده‌های مهندسی، داده‌های عملکردی با داده‌های شرایط فرایند را که ممکن است برای مشخص کردن یک ماده برای یک کاربرد و یا یک روش فرایند ویژه، مورد نیاز باشد را فراهم نمی‌کند.
اگر چنین خواص اضافه ای مود نیاز باشد، باید مطابق با روش های آزمون شرح داده شده در استاندارد بند ۲-۲ به شكل مقتضی تعیین شوند.
1 - 5 به منظور تعیین یک ماده برای یک کاربرد خاص یا برای اطمینان از فرایند (یا پردازش) تجدیدپذیر، ممکن است که الزامات اضافی در دسته اطلاعات ۵ داده شود (بند ۲-۱)