پلاستیک ها-مواد پلی (وینیل الکل)(pval)

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش‌های مورد استفاده برای تعیین خواص پلی (وینیل الکل) (PVAL) است.
پلی (وینیل الکل) معمولا از هیدرولیز پلی (وینیل استات) تهیه می‌شود و ترکیب آن شامل واحدهای مونومری وینیل الکل و وینیل استات است. این استاندارد برای پلی (وینیل الکل) با میزان وینیل الکل (درجه هیدرولیز) از ۷۰ درصد مولی تا ۱۰۰ درصد مولی کاربرد دارد.
علاوه بر خواص اصلی (درجه هیدرولیز و گرانروی محلول آبی) که در استاندارد ملی ۱-۱۷۶۸۴ مشخص شده‌اند، این استاندارد شامل تعدادی از خواص دیگری است که معمولا برای مشخص کردن مواد پلی (وینیل الكل) استفاده می‌شوند (جدول ۱ را ببینید).