پلاستیک ها-جداسازی و شست و شوی پلاستیک های بازیافتی پیش از انجام آزمون -آئین کار

هشدار در این استاندارد، تمام موارد ایمنی و بهداشتی نوشته نشده است. در صورت وجود چنین مواردی، مسئولیت برقراری شرایط ایمنی و سلامتی مناسب و اجرای آن برعهده کاربر این استاندارد است.
هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای جداسازی پلاستیک‌های بازیافتی به شکل پرک، براساس رنگ آن‌ها (به عنوان مثال، پلاستیک‌های سبز رنگ از بی‌رنگ) و نیز روشی برای شست وشوی پلاستیک‌های خردشده ی آلوده است که جداسازی مواد سبک (چگالی کمتر از ۱۰۰ گرم بر سانتی متر مکعب) را در پی دارد. این استاندارد برای روش‌های شست و شوی عمومی استفاده شده در صنعت بازیافت پلاستیکها، کاربرد ندارد. روش‌های توصیف شده، فقط برای آماده سازی نمونه‌های پلاستیکی استفاده شده در آزمون است. این روش شامل یک مرحله شست و شو در دمای معمولی برای تسهیل جداسازی کاغذ (برای مثال برچسب‌ها) و در ادامه، شست وشو در دمای بالاتر است.
یادآوری - گرچه این روش، به عنوان یک روش کمی ارائه نشده است، اما می‌تواند برای رسیدن به نتایج کمی استفاده شود. مسئولیت تایید تجدید پذیری مقادیر کمی بر عهده کاربر است.