پلاستیک ها-تعیین تمایل آمیزه ها و محصولات بر پایه هموپلیمرها و کوپلیمرهای وینیل کلرید

1 - 1 هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای تعیین پایداری گرمایی آمیزه‌ها و محصولات هموپلیمرها و کوپلیمرهای وینیل کلرید در دمای بالا که دستخوش رهاسازی هیدروژن کلرید می‌شوند، است.
1 - 2 هدف اولیه این روش، یک آزمون ساده و سریع کنترل کیفیت در مدت زمان ساخت و تبدیل آمیزه‌های PVC و تعیین مشخصات آمیزه‌ها و محصولات PVC است.
این روش برای آمیزه‌ها و محصولات رنگی که آزمون تغییر رنگ در اثر گرما ممکن است رضایت بخش نباشد نیز کاربرد دارد.
1 - 3 این روش فقط برای محصولات و مواد آمیزه کاری شده کاربرد دارد. این روش برای آمیزه‌های به شکل مخلوط‌های خشک کاربرد ندارد، چون این مواد ممکن است به اندازه کافی همگن نباشند. در دمای بالا، آمیزه‌ها و محصولات PVC ممکن است علاوه بر هیدروژن کلرید، محصولات تجزیه ای نیز رها سازند. تعداد محدودی از این ترکیبات تجزیه ای ممکن است روی زمان تغییر رنگ کاغذ شناساگر تاثیر بگذارد. تصحیح این اثر در این استاندارد امکان پذیر نیست، بنابراین در مقایسه نتایج آمیزه‌ها و محصولات غیر مشابه، لازم است دقت شود.