پلاستیک ها -مواد قالب گیری واکستروژن پلی وینیل کلراید سخت (pvc-u)

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش و شرایط آماده سازی آزمونه‌هایی از مواد PVC - U در حالت معین و روش‌های تعیین خواص آن‌ها است. هر خاصیت ذکر شده در این استاندارد و ارجاع داده شده در ترکیب به قسمت اول این مجموعه استاندارد ملی ایران باید با روش توضیح داده شده در این استاندارد تعیین شوند. هیچ مقداری برای این خواص تعیین نشده است، خواص مورد نیاز برای نشان گذاری پلاستیک‌های گرمانرم PVC - U در قسمت اول این مجموعه استاندارد ملی ایران توضیح داده شده است. تمام خواص باید با روش‌های مناسب ارجاع داده شده در این استاندارد تعیین شوند و مقادیر به دست آمده باید مطابق با مجموعه استانداردهای 10350 ISO گزارش شوند.
مقادير تعیین شده مطابق با این استاندارد، ضرورتا برای آزمونه‌هایی با ابعاد مختلف و یا آماده سازی شده با روش‌های مختلف، یکسان نیست. مقادیر به دست آمده برای خواص قالب گیری به آمیزه قالب گیری، شکل، روش آزمون و حالت ناهمسانگردی بستگی دارد. مورد آخر به ورودی قالب و شرایط قالب گیری مانند دما، فشار و نرخ تزریق بستگی دارد. هر عمل آوری بعدی نیز، مانند تثبیت شرایط یا تاب کاری باید در نظر گرفته شود.
پیشینه دمایی و تنش‌های درونی آزمونه‌ها ممکن است به شدت خواص دمایی و مکانیکی و مقاومت در برابر شکستن در اثر تنش محیطی را تحت تاثیر قرار دهد ولی روی خواص الکتریکی که اساسا به ترکیب شیمیایی آمیزه قالب گیری بستگی دارد تاثیر کمتری می‌گذارد. به منظور به دست آوردن نتایج آزمون تجدیدپذیر شرایط زیر باید فراهم شود:
الف - استفاده از آزمونه‌هایی با ابعاد و تثبیت شرایط معین
ب - استفاده از روش اجرای آزمون مطابق با این استاندارد