پلاستیک ها -رزین های پلی استر غیر اشباع (UP-R)

1 - 1 هدف از تدوین این استاندارد، ارائه یک سامانه بلوک داده برای کدگذاری رزین‌های پلی استر غیر اشباع است.
1 - 2 انواع مختلف UP - R توسط یک سامانه طبقه بندی از یکدیگر متمایز می‌شوند. این سامانه بر اساس اطلاعاتی درباره پارامترهای پلیمر پایه، پرکننده / تقویت کننده احتمالی (نوع و تعداد)، روش فرآورش موردنظر، آن دسته از خواص به خصوص که به طور مشخص جهت کدگذاری استفاده می‌شود (خواص طراحی)، بنا شده است.
1 - 3 این استاندارد برای تمام انواع رزین‌های پلی استر غیر اشباع جهت استفاده معمول به حالت مایع یا جامد کاربرد دارد.
1 - 4 مواد با کدگذاری یکسان الزاما عملکرد مشابه ای را نشان نمی‌دهند. این استاندارد داده‌های مهندسی و عملکردی با داده‌های شرایط فرآورش را که ممکن است برای مشخص کردن یک ماده به منظور یک کاربرد و این روش فرآورش ویژه نیاز باشد، فراهم نمی‌کند. اگر چنین خواص اضافی مورد نیاز باشد، باید مطابق با روش‌های آزمون مشخص شده در قسمت ۲ این استاندارد، اگر مناسب باشند، تعیین شوند.
1 - 5 برای اطمینان از این که حروف و اعداد کد بدون ابهام باقی بمانند و برای پرهیز از تضاد درون سامانه، هر حرف و عدد کد جدید برای استفاده در بلوک داده‌های شماره یک، دو یا سه باید قبل از استفاده توسط کمیته‌های فنی متناظر مورد تصویب قرار گیرد.