پلاستیک ها-رزین های پلی استر اشباع نشده (UP-R)

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش‌هایی برای تهیه آزمونه‌ها و روش‌های آزمون در اندازه گیری خواص رزین‌های پلی استر اشباع نشده است.
الزاماتی برای کار با مواد آزمون و تثبیت شرایط، برای مواد آزمون پیش از قالب گیری و آزمونه‌ها پیش از آزمون ارائه شده است.
خواص رزین‌های پلی استر اشباع نشده با اتصال عرضی از روش‌های آزمون عمومی از استاندارد 1-10350 ISO انتخاب شده اند. همچنین دیگر روش‌های آزمون با کاربرد ویژه برای رزین‌های پلی استر اشباع نشده (به طور ویژه خواص مفید برای فرآیند رزین‌های فاقد اتصال عرضی) در این قسمت از این استاندارد وجود دارند.
به منظور به دست آوردن نتایج آزمون تجدید پذیر و قابل مقایسه، لازم است روش‌های آزمون، آماده سازی نمونه و روش‌های تثبیت شرایط استفاده شود، و ابعاد آزمونه تعیین شوند. مقادير تعیین شده، لزوما با مقادیر حاصل از استفاده از آزمونه‌های با ابعاد مختلف با تهیه شده با استفاده از روش‌های مختلف، یکسان نخواهند بود.
استانداردهای دیگر در مورد اندازه گیری خواص و آماده سازی آزمونه‌ها برای محصولات پایه‌ای پلی استر اشباع نشده وجود دارد، که در صورت لزوم به آن‌ها ارجاع داده خواهد شد.
این استاندارد برای رزین‌های اشباع نشده کاربرد دارد.