پلاستیکها-پلاستیک های بازیافت شده

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین شرایط تحویل پلی اتیلن (PE) بازیافتی است.
این استاندارد، شامل مهم ترین ویژگی و روش‌های آزمون مرتبط با ارزیابی پلی اتیلن بازیافتی در نظر گرفته شده برای استفاده در تولید محصولات نهایی یا نیمه نهایی است.
این استاندارد، برای تعیین ویژگی‌های پلی اتیلن بازیافت شده کاربرد دارد.
این استاندارد، برای تعیین ویژگی‌های پسماندهای پلاستیکی کاربرد ندارد (به استاندارد 15347 EN مراجعه شود).