پلاستیک ها- مواد قالب گیری و اکستروژن پلی فنیلن اتر (ppe)

1 - 1 هدف از تدوین این استاندارد، تعیین سیستم طراحی برای مواد گرمانرم PPE است که ممکن است به عنوان اساس ویژگی‌ها استفاده شود.
1 - 2 انواع پلاستیک PPE با یک سیستم طبقه بندی بر اساس سطوح مناسب مشخصه طراحی مطابق با زیربندهای زیر از یکدیگر متمایز می‌شوند:
1 - 2 - 1 دمای واپیچش تحت بار
2 - 2 - 1 نرخ حجمی جریان مذاب
3 - 2 - 1 مقاومت ضربه ای چارپی
4 - 2 - 1 اشتعال پذیری
و بر اساس اطلاعاتی در مورد پارامترهای پلیمر پایه، کاربری مورد نظر و ایا روش فراوری، خواص مهم، مواد افزودنی، رنگ دهنده‌ها ، پرکننده‌ها و مواد تقویت کننده.
1 - 3 این استاندارد برای تمامی مواد PPE، شامل مواد اصلاح شده با پلی استایرن یا پلی آمید یا سایر مواد کاربرد دارد.
و نیز برای مواد آماده مصرف معمول، به شکل پودر، دانه یا حبه و مواد اصلاح شده و اصلاح نشده با رنگ دهنده‌ها، افزودنی‌ها، پرکننده‌ها و غیره کاربرد دارد.
1 - 4 مواد با طراحی یکسان، لزوما عملکرد یکسانی نخواهند داشت. این استاندارد داده‌های مهندسی، داده‌های کارایی با داده های بر اساس شرایط فرایند را که ممکن است برای تعیین ویژگی ماده ای برای مصرف و/یا روش یا فرایند خاص نیاز باشد، فراهم نمی کند.
در صورت نیاز به چنین خواصی، می توان مطابق با روش‌های آزمون تعیین شده در استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۶۷۴ - ۲ ، در صورت مناسب بودن، آن‌ها را تعیین نمود.
1 - 5 به منظور تعیین یک ماده گرمانرم برای یک کاربری خاص یا اطمینان از تجدید پذیر بودن فرایند، ممکن است الزامات افزوده در بلوک اطلاعات ۵ (به بند ۳-۱ مراجعه کنید) داده شود.