پلاستیک ها-شیرهای پلاستیکی گرمانرم

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش آزمون خستگی است. این استاندارد برای تایید توانایی شیرهای پلاستیکی گرمانرم دستی در استفاده‌های طولانی مدت، همرا با باز و بسته شدن مکرر است. این استاندارد، برای تعیین توانایی شیرها در شرایط نامطلوب، به ویژه در مواد و ایا محیط های سیال شیمیایی خورنده یا در جریان سریع سیالات و نیز در خلاء کاربرد ندارد.
این استاندارد میزان عوامل مورد نیاز برای تعیین عملکرد مناسب آزمون خستگی را مشخص می کند. البته، مجاز است این عوامل در برخی استاندارهای یک محصول خاص، متفاوت باشند (به بند ۵-۱ مراجعه شود).