پلاستیک های سلولی سخت-اندازه گیری شکنندگی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش اندازه گیری کاهش وزن پلاستیک‌های سلولی سخت در اثر ترکیبی از سایش و ضربه ایجاد شده با ساز و کار واغلتاندن آزمایشگاهی است.