پلاستیک ها -واکنش در برابر آتش

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش آزمون پلاستیک‌ها برای اندازه گیری نرخ آزادسازی گرما، قابلیت اشتعال، گسترش سطح شعله، سقوط قطرات /ذرات و تولید دود با استفاده از اندازه متوسط آزمونه که مراحل اولیه پیشرفت آتش را شبیه سازی می کند، است. این استاندارد به عنوان آزمون پایش برای آزمون‌هایی در مقیاس متوسط و مقیاس بزرگ علاوه بر مصرف آن برای کنترل محصول کارخانه، تحقیق و بهبود محصول کاربرد دارد.
این استاندارد برای مقایسه عملکرد واکنش در برابر آتش بسیاری از مواد، محصولات، کامپوزیت‌ها یا مجموعه‌های تحت شرایط کار برد مصرف نهایی، کاربرد دارد.
این استاندارد به آزمونه هایی با نرخ آزادسازی گرمای کمتر از ۱۰kW کاربرد دارد.
هشدار - آزمونه‌هایی با ابعاد تعیین شده در این استاندارد ممکن است نرخ آزادسازی گرمای بالاتر از ۱۰kW را تولید کنند. در چنین مواردی باید آزمون بلافاصله در لحظه ای که نرخ آزادسازی گرما از ۱۰kW بیشتر می‌شود متوقف شود.