پلاستیک ها- تعیین حجم ويژه به عنوان تابعی از دما و فشار (نمودارpvT - ) روش دستگاه پیستون

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش اندازه گیری حجم ویژه پلاستیک‌ها به عنوان تابعی از دما و فشار در هر دو حالت جامد و مذاب است.
این استاندارد روش استفاده از دستگاه مجهز به پیستون را توضیح می‌دهد که آزمونه نگهداری شده در سل اندازه گیری، به وسیله یک پیستون تحت فشار قرار می گیرد. اندازه گیری ها در فشار و دمای ثابت می تواند انجام گیرد. در حالت فشار ثابت، بیشینه نرخ گرمایش و سرمایش به نرخ min/°C ۵ محدود می‌شود.
یاد آوری- از نرخ گرمایش یا سرمایش بالاتری می توان استفاده کرد. در این صورت داده‌ها باید برای گرادیان حرارتی، تصحیح شوند برای کسب اطلاعات مورد نیاز برای طراحی فرآیند، توصیه می‌شود که از روش سرمایش هم فشار استفاده شود( به استاندارد 17282 ISO مراجعه کنید). نتیجه این اندازه گیری را نمی‌توان به طور مستقیم برای شبیه سازی قالب گیری تزریقی استفاده کرد.
با استفاده از این روش‌های آزمون امکان به دست آوردن:
الف - نمودارهای pvT که ارتباط موجود بین فشار، حجم ویژه و دما برای ماده داده شده را نشان می‌دهد
ب- ضرایب تراکم پذیری و انبساط حرارتی حجم سنجی
پ- اطلاعات اولیه و انتقال شیشه‌ای (Tg) به عنوان تابعی از دما و فشار، وجود دارد.
هرچند پلیمرهای گرمانرم، در حال حاضر در دمای اتاق با این روش‌ها آزمون می‌شوند ولی تاکید شده است که در دماهای پایین تر از دمای Tg، مشکل در رسیدن به حالت هیدرواستاتیک منبع عدم قطعیت در اندازه گیری حجم ویژه است.