پلاستیک ها -تقویت شده با شیشه -منسوج-پیش آغشته ها، آمیزه های قالب گیری و لایه ها

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین دو روش تکلیس برای اندازه گیری مقدار شیشه منسوج و مواد پرکننده معدنی در پلاستیک‌های تقویت شده با شیشه است. روش‌ها عبارتند از:
روش A: برای اندازه گیری مقدار شیشه-منسوج در حالت عدم حضور ماده پرکننده معدنی.
روش :B برای اندازه گیری مقدار شیشه-منسوج و ماده پرکننده معدنی در حالتی که هر دو جزء وجود دارد. این استاندارد برای انواع مواد زیر کاربرد دارد.
الف - پیش آغشته‌های ساخته شده از نخ، خامه، نوار یا پارچه
ب- آمیزه‌های قالب گیری BMC ، SMC و DMC
پ- مواد و گرانول‌های قالب گیری گرمانرم تقویت شده با شیشه -منسوج ت – لایه‌های شیشه- منسوج پرشده و پرنشده ساخته شده از رزین‌های گرماسخت یا گرمانرم روش‌های
ارائه شده در این استاندارد برای انواع پلاستیک‌های تقویت شده زیر کاربرد ندارد:
الف – پلاستیک‌های حاوی تقویت کننده‌هایی غیر از شیشه- منسوج
ب- پلاستیک‌های حاوی موادی که در دمای آزمون به طور کامل نمی‌سوزند (مانند موادی بر پایه رزین های سیلیکون)
پ – پلاستیک‌های حاوی پرکننده‌های معدنی که در دمای پایین تر از کمینه دمای تکلیس، تجزیه می‌شوند برای این مواد می توان از استاندارد 11667 ISO استفاده کرد.