پلاستیک ها-پلی اتیلن قالب گیری و روزن رانی (اکستروژن )

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش‌های آماده سازی آزمونه‌ها و روش‌های آزمون مورد استفاده در تعیین خواص مواد قالب گیری وروزن رانی پلی اتیلن است. در این استاندارد الزامات برای تهیه آزمونه و تثبیت مواد و آزمونه قبل و بعد از قالب گیری ارایه شده است. روش‌ها و شرایط آماده سازی آزمونه‌ها و روش‌های اندازه گیری خواص مواد سازنده آزمونه‌ها ، خواص و روش آزمون‌های مناسب و مورد نیاز برای مشخص کردن مواد قالب گیری و روزن رانی در این استاندارد آمده است خواص از روش‌های آزمون عمومی در استاندارد 10350 ISO انتخاب شده اند. همچنین دیگر روش های آزمون با کاربرد فراوان یا با اهمیت خاص، که در قسمت اول این استاندارد به عنوان ویژگی‌های طراحی مواد قالب۔ گیری و روزن رانی توضیح داده شداند، در این استاندارد ارائه شده است.
برای نتایج آزمون تجدید پذیر و قابل مقایسه، ضروری است از روش‌های تهیه و تثبیت با ابعاد و روش‌های آزمون مشخص شده در این استاندارد استفاده شود. نتایج بدست آمده، لزوما با نتایج حاصل از نمونه هایی با ابعاد مختلف با تهیه شده به روش‌های دیگر یکسان یکسان نخواهند بود.