پلاستیک های سلولی -اندازه گیری ویژگی های سوختن افقی آزمونه های کوچک در معرض شعله کوچک

1 - 1 هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش غربال گری آزمایشگاهی در ابعاد کوچک برای مقایسه مشخصه‌های سوختن نسبی آزمونه‌های پلاستیکی سلولی کوچک و افقی با چگالی کمتر از ۲۵۰kg . m-3، اندازه گیری شده مطابق با استاندارد 845 ISO، به هنگام قرارگیری در معرض منبع اشتعال با شعله کوچک است.
یادآوری - استانداردهای دیگری که پلاستیک سلولی انعطاف پذیر و لاستیک سلولی را تحت پوشش قرار میدهند نیز وجود دارد. به منبع 12 3582 ISO مراجعه کنید.
۲ - ۱ این روش آزمون برای اطمینان از کیفیت در نظر گرفته می شود و تحت شرایط آزمایشگاهی کنترل - شده، به ارزیابی محصول مواد پلاستیک سلولی محدود می‌شود و برای تشخیص رفتار اشتعال موادی مانند مواد ساختمانی و تزئیناتی تحت شرایط اشتعال واقعی کاربرد ندارد.
۳ - ۱ سیستم طبقه بندی اختیاری توضیح داده شده در پیوست الف برای پیش انتخاب مواد پلاستیک سلولی محصولات کاربرد دارد و شامل اندازه گیری محدوده های پارامترهای ماده ای که طبقه بندی (به بند ۱ - ۶ مراجعه کنید) یکسانی دارند، است.