پلاستیک ها-رزین های پلی استر اشباع نشده

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش های اندازه گیری زمان ژل شدن در دمای محیط (یعنی در گستره  °18C تا °30C) برای رزین های پلی استر اشباع نشده، تحت شرایط معین می باشد.
این استاندارد برای اندازه گیری زمان ژل شدن در دمای محیط برای رزین های پلی استر اشباع نشده، کاربرد دارد. دمای مرجع در صورت نیاز °25C است.