پلاستیک ها-پلی ال های مورد مصرف در تولید پلی اورتان

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روشی مبتنی بر میکروتیتراسیون برای اندازه گیری درجه اشباع نشدگی در پلی اتر پلی آل‌های مورد استفاده در تولید پلی اورتان‌ها می‌باشد. این روش آزمون بر اساس واکنش مرکوریک استات با پیوندهای دوگانه در پلی ال می‌باشد.
این استاندارد برای ترکیباتی که پیوند دوگانه با گروه‌های کربونیل، کربوکسیل یا نیتریل مزدوج است، کاربرد ندارد. فراورده‌ی مورد آزمون باید حتما خشک و از نمک‌های معدنی به خصوص هالیدها عاری شود.
در اثر واکنش‌های جانبی در پلیمریزاسیون های مبتنی بر پروپیلن اکسید، مقادیر کمی از پلیمرهای دارای یک گروه هیدروکسیل تولید می‌شوند. این پلیمرهای غیراشباع عاملیت و جرم مولکولی کمتری دارند، بنابراین توزیع جرم مولکولی کل را تغییر می‌دهند. این استاندارد برای کنترل کیفیت، به عنوان یک آزمون ویژگی و برای تحقیق مناسب است.