پلاستیک ها- ورق های پلی وینیل کلراید سخت-انواع، ابعاد و مشخصه ها

هدف از تدوین این استاندارد ، مشخص کردن الزامات ورق‌های اکسترود شده مسطح و ورق‌های فشرده پلی وینیل کلرید ( PVC - U ) سخت و ارائه روش‌های آزمون برای اندازه گیری مقادیر مورد نیاز می‌باشد .
این استاندارد برای ورق های با ضخامت ۱mm یا بیشتر کاربرد دارد .
این استاندارد همچنین برای ورق‌های PVC - U کششی دو محوری کاربرد ندارد .