پلاستیک ها-ورق های پلی وینیل کلراید سخت -انواع ،ابعاد و مشخصه ها

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات برای ورق‌ها و فیلم‌های از جنس پلی وینیل کلرید ( PVC - U ) سخت و ارایه روش‌های آزمون برای اندازه گیری مقادیر مورد نیاز می‌باشد.
این استاندارد تنها برای ورق‌های با ضخامت کمتر از ۱ /mm ۰ کاربرد دارد ولی برای ورق‌ها و فیلم‌های PVC - U کششی گرما جمع شونده یا دو محوری کاربرد ندارد.