پلاستیک ها-پلی اتیلن با وزن مولکولی بسیار زیاد -قالب گیری وروزن رانی (اکستروژن)

1 - 1 هدف از تدوین این استاندارد ارائه یک سیستم شناسه گذاری برای مواد گرمانرم پلی اتیلن با وزن مولکولی بسیار زیاد است که می‌تواند به عنوان مبنایی برای ویژگی‌ها استفاده شود.
در این استاندارد منظور از پلی اتیلن با وزن مولکولی بسیار زیاد، پلی اتیلن با نرخ جریان جرمی مذاب کوچکتر از۱/ ۰ ( g / ۱۰min )  ( اندازه گیری شده با وزنه kg ۲۱ / ۶ در دمای ۱۹۰ درجه سلسیوس) است.
1 - 2 انواع پلاستیک‌های پلی اتیلن با وزن مولکولی بسیار زیاد با سیستم طبقه بندی بر اساس خواص زیر از یکدیگر متمایز می‌شوند.
الف - عدد گرانروی
ب- تنش ازدیاد طول
پ - استحکام ضربهای چارپی شکافدار
هم چنین این سیستم طبقه بندی براساس اطلاعاتی درباره پارامترهای اساسی پلیمر ، فرایند پلیمر شدن و کاربرد مورد نظر است.
1 - 3 این استاندارد برای تمام هموپلیمرهای پلی اتیلن با وزن مولکولی بسیار زیاد و کوپلیمرهای پلی اتیلن با وزن مولکولی بسیار زیاد دارای منومرهای الفینی کمتر از ۵۰ درصد جرمی و منومرهای غیر الفينی با گروه‌های عاملی تا حداکثر ۳ درصد جرمی، کاربرد دارد.
این استاندارد برای مواد آماده برای مصرف به شکل پودر، گرانول یا قرص، اصلاح نشده یا اصلاح شده با رنگ کننده‌ها، افزودنی‌ها، پرکننده‌ها و غیره کاربرد دارد.
1 - 4 مواد با شناسه گذاری یکسان الزاما عملکرد مشابهی نشان نمی دهند. این استاندارد داده‌های مهندسی و عملکردی با داده‌های شرایط فرایند که ممکن است برای مشخص کردن یک ماده به منظور یک کاربرد و یا یک روش فرایند ویژه، مورد نیاز باشد را فراهم نمی‌کند.
اگر چنین خواص اضافه ای مورد نیاز باشد، باید مطابق با روش‌های آزمون معین شده در استاندارد 11542 - 2 ISO تعیین شوند.
1 - 5 به منظور تعیین یک ماده برای یک کاربرد خاص یا اطمینان از تجدیدپذیر بودن فرایند، الزامات اضافی ممکن است در دسته اطلاعات ۵ آورده شوند(بند ۳-۱).