پلاستیک ها-پلی اتیلن با وزن مولکولی بسیار زیاد-مواد قالب گیری و روزن رانی (اکستروژن)

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش‌های آماده سازی آزمونه‌ها و روش‌های آزمون مورد استفاده در تعیین خواص مواد قالب گیری و روزن رانی(اکستروژن) پلی اتیلن با وزن مولکولی بسیار زیاد است.
در این استاندارد، الزامات برای تهیه آزمونه و تثبیت مواد و آزمونه، قبل و بعد از قالب گیری ارائه شده است. روشها و شرایط آماده سازی آزمونه‌ها و روش‌های اندازه گیری خواص مواد سازنده آزمونه‌ها، خواص و روش آزمون‌های مناسب و مورد نیاز برای مشخص کردن مواد قالب گیری و روزن رانی(اکستروژن) در این استاندارد آمده است.
خواص از روش‌های آزمون عمومی در استاندارد 1-10350 ISO انتخاب شده اند. همچنین سایر روش های پر کاربرد آزمون یا با اهمیت خاص، که در قسمت اول این استاندارد به عنوان ویژگیهای طراحی مواد قالب گیری و اکستروژن توضیح داده شداند، در این استاندارد ارائه شده است.
برای نتایج تجدید پذیر و قابل مقایسه آزمون، ضروری است از روش های تهیه و تثبیت با ابعاد و روش‌های آزمون مشخص شده در این استاندارد استفاده شود . نتایج بدست آمده، لزوما با نتایج حاصل از نمونه‌هایی با ابعاد مختلف با تهیه شده به روش‌های دیگر، یکسان نخواهند بود.