پلاستیک ها-تعیین چگالی ظاهری مواد عبور داده شده از قیف مخصوص

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای اندازه گیری چگالی ظاهری ( یعنی جرم بر واحد حجم مواد نرم به صورت پودر یا گرانول) که می‌توانند از قیف با طراحی مخصوص عبور کنند، است.
در صورتی که این روش برای موادی با ذرات نسبتا درشت به کار رود، ممکن است نتایج مختلفی ناشی از خطاهای حاصل از کشیدن تیغه لبه صاف در بالای ظرف استوانه ای، به دست آید.
جز در حالتی که چگالی حالت های قالب گیری تقریبا شبیه به هم باشد دانستن چگالی ظاهری ارزش محدودی در ارزیابی نرمی نسبی توده مواد قالب گیری دارد.
این استاندارد برای اندازه گیری چگالی ظاهری مواد نرم که می توانند از قیف مخصوص عبور کنند کاربرد دارد.
یادآوری - چگالی ظاهری مواد قالب گیری نرم که نمی‌توانند از قیف مخصوص عبور کنند طبق استاندارد ملی ایران شماره ۷۰۸۹، اندازه گیری می‌شود .