لاستیک -الاستومری های گرمانرم (ترموپلاستیک الاستومرها)-نامگذاری و علائم اختصاری

هدف از تدوین این استاندارد ارائه یک سیستم نامگذاری برای الاستومرهای گرمانرم است که بر مبنای ترکیب شیمیایی پلیمر یا پلیمرهای تشکیل دهنده آن است. این استاندارد نمادها و علائم اختصاری به کار رفته برای شناخت الاستومرهای گرمانرم در صنعت، تجارت و دولت را تعیین می‌کند. این استاندارد در تضاد با نام‌ها و علائم تجاری نیست اما مکمل این نام‌ها و علائم است.
یاد آوری ۱- توصیه می‌شود که در مقالات و بیانات فنی، تام الاستومرهای گرمانرم به همراه علامت اختصاری که در این استاندارد برای مشخص کردن الاستومر به کار برده شده است، استفاده شود.
یادآوری ۲- در پیوست الف علائم اختصاری که در گذشته در مواد استاندارد، نشریه‌های فنی، کتاب‌های مرجع، اختراعات ثبت شده و متون تجاری استفاده می‌شده‌اند، آورده شده است.