پلاستیک ها-قالب گیری فشاری آزمونه های مواد گرما سخت

هدف از تدوین این استاندارد:
الف - تعیین اصول کلی و روش‌هایی برای آماده سازی آزمونه‌های مواد گرماسخت قالب گیری شده فشاری و گرمایی از ترکیبات قالب گیری مختلف
ب- تعیین جزئیات آماده سازی آزمونه‌هایی که قرار است در گزارش آزمون خواص قید شود
پ- ارائه اصول کلی طراحی قالب مورد نظر برای آماده سازی آزمونه‌ها است.
شرایط مورد نیاز برای آماده سازی آزمونه‌هایی که در حالت تجدیدپذیر دارای نتایج قابل مقایسه است و مربوط به مواد مورد نظر باشد، مورد بحث قرار می‌گیرد.
این روش برای ترکیبات قالب گیری پودری گرماسخت بر پایه رزین‌های فنولی، آمینوپلاستیک، ملامین افنول، اپوکسی و پلی استر غیر اشباع کاربرد دارد. آماده سازی آزمونه‌ها به دلیل طبیعت خاص ترکیبات قالب گیری، خواص سیالیت آن‌ها و سایر عوامل متعدد، ممکن است طبق روش‌های خاص، ضروری باشد. در این حالت، معمولا بر اساس توافق طرفین ذی نفع عمل می‌شود و در گزارش قالب گیری به آن اشاره می‌شود.