پلاستیکها- تعیین مقاومت سایشی به وسیله چرخ های ساینده

1 - 1 هدف از تدوین این استاندارد، تعیین یک روش کلی برای اندازه گیری مقاومت سایشی پلاستیک‌ها تحت اثر چرخ‌های ساینده است. این روش برای آزمونه‌های قالب گیری شده، اجزاء و محصولات نهایی کاربرد دارد.
1 - 2 شرایط خاص آزمون و روش بیان نتایج ممکن است بر حسب نوع ماده متفاوت باشد. شرایط آزمون و روش خاص در استانداردهای مربوط به هر ماده یا محصول بیان می شود.
1 - 3 این روش برای مواد سلولی با رنگ‌ها کاربرد ندارد.