پلاستیک ها-اندازه گیری انتشار ترک خستگی کشش

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای اندازه گیری انتشار ترک در آزمونه شکاف دار در معرض بار کششی چرخه‌ای متغیر بین کم ترین مقدار مثبت ثابت و بیشترین مقدار مثبت ثابت است. نتایج آزمون شامل طول ترک به عنوان تابعی از تعداد چرخه‌های بار و نرخ افزایش طول ترک به عنوان تابعی از فاکتور شدت تنش و نرخ آزادسازی انرژی در نوک ترک است. وقوع احتمالی ناپیوستگی انتشار ترک، شناسایی و گزارش می‌شود.
این آزمون می‌تواند به منظور تعیین مقاومت در برابر وادادگی انتشار ترک نیز مورد استفاده قرار گیرد. در این مورد، نتایج را می‌توان به شکل تعداد چرخه‌های وادادگی یا زمان كل صرف شده برای وادادگی در انتشار ترک برحسب فاکتور شدت تنش (به پیوست الف مراجعه کنید) نشان داد این روش برای استفاده در محدوده مواد زیر کاربرد دارد:
الف - مواد قالب ریزی و اکستروژن گرمانرم صلب و نیمه صلب (شامل آمیزه‌های پر شده و تقویت شده با فیبر کوتاه) به اضافه ورق‌های گرمانرم سخت و نیمه سخت.
ب- مواد گرماسخت صلب و نیمه صلب (شامل آمیزه‌های پر شده و تقویت شده با فیبر کوتاه) به اضافه ورق‌های گرماسخت صلب و نیمه صلب.