پلاستیک ها-پلی یورتان های گرمانرم برای قالب گیری و روزن رانی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش‌های آماده سازی آزمونه‌ها و روش‌های آزمون مورد استفاده برای تعیین خواص مواد قالب گیری و روزن رانی پلی یورتان گرمانرم است، الزامات آماده سازی و تثبیت مواد قبل از قالب گیری و نمونه‌ها قبل از آزمون نیز ارائه شده است. روش‌های اجرایی و شرایط آماده سازی آزمونه‌ها در حالت مشخص و روش‌های اجرایی برای اندازه گیری خواص مواد از آزمونه ها ارائه شده است. خواص و روش های آزمون مناسب و ضروری برای توصیف مواد قالب گیری و روزن رانی مواد پلی استر گرمانرم اپلی یورتان و پلی اتراپلی یورتان (TPU) ارائه شده است.
خواص مطرح شده، از روش های آزمون عمومی مندرج در استاندارد 10350 ISO انتخاب شده است. سایر روش‌های آزمون با کاربرد گسترده یا با اهمیت ویژه برای این مواد قالب گیری و روزن رانی نیز جزیی از این استاندارد می‌باشد. همچنین خواص شیمیایی بیان شده در قسمت اول این استاندارد نیز در این استاندارد ذکر شده است.
به منظور به دست آوردن نتایج آزمون تجدیدپذیر و قابل مقایسه، استفاده از روش‌های تهیه و آماده سازی نمونه، ابعاد نمونه‌ها و روش‌های مشخص شده در این استاندارد ضرورت دارد. مقادير تعیین شده لزوما با نتایج حاصل از به کار بردن آزمونه‌ها با ابعاد مختلف با تهیه شده به روش های متفاوت، یکسان نیستند.
یادآوری - این قسمت از استاندارد ملی ایران بر مبنای قسمت اول آن، توسعه داده شده است، زیرا استاندارد مدونی جهت ارائه اطلاعاتی در خصوص الاستومر گرمانرم وجود نداشت. بعد از پذیرش و انتشار این قسمت از استاندارد، تمایل به تدوین قسمت سوم آن بر مبنای دو استاندارد قبلی عنوان شد، به گونه ای که یک نقطه شروع برای تدوین استانداردهای مواد الاستومر گرماترم می‌باشد.