پلاستیک ها-رزین های اپوکسی

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روشی برای اندازه گیری گرمای واکنش ایجاد شده در طی شبکه ای شدن رزین اپوکسی به وسیله گرماسنجی روبشی تفاضلی (DSC) است. درجه شبکه‌ای شدن بر مبنای نتایج این اندازه گیری تعیین می‌شود.
این استاندارد برای سامانه‌های رزین اپوکسی با سرعت واکنش شبکه ای شدن آهسته یا متوسط کاربرد دارد.
این استاندارد برای سامانه‌هایی با سرعت واکنش شبکه ای شدن سریع در دمای محیط کاربرد ندارد.