پلاستیک های سلولی سخت -اندازه گیری خزش فشاری -روش آزمون

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روشی برای اندازه گیری خزش فشاری پلاستیک های سلولی سخت تحت شرایط مختلفی (نامعین) از تنش و دما و رطوبت نسبی است.