کامپوزیت های چوب پلاستیک -راهنما برای ارزیابی خواص فیزیکی و مکانیکی

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش مناسب برای ارزیابی خواص فیزیکی و مکانیکی کامپوزیت‌های چوب پلاستیک است. این استاندارد برای ارزیابی کامپوزیت‌های چوب پلاستیک آزمایشگاهی و صنعتی کاربرد دارد.
یادآوری ۱- انتخاب روش آزمون برای ارزیابی خواص فیزیکی و مکانیکی کامپوزیت‌های چوب پلاستیک باید بر اساس کاربرد آن صورت گیرد.
یادآوری ۲- جزئیات فرآیندهای ساخت ممکن است اختصاصی بوده و خارج از دامنه کاربرد این استاندارد باشد.
هشدار در این استاندارد تمام موارد ایمنی و بهداشتی نوشته نشده است. در صورت وجود چنین مواردی، مسئولیت برقراری شرایط ایمنی و سلامتی مناسب و اجرای آن بر عهده کاربر این استاندارد است.