پلاستیک ها-مواد قالب گیری گرماسخت -اندازه گیری جریان انتقال

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای اندازه گیری جریان انتقال مواد قالب گیری گرماسخت حین فرآیند قالب گیری خاص می‌باشد. این استاندارد تنها برای کنترل حین تولید کاربرد دارد و برای تعیین ویژگی الزامی ماده کاربرد ندارد.