پلاستیک ها و ابونیت -تعیین سختی فرورفتگی با سختی سنج (سختی شور)-روش آزمون

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روشی برای اندازه گیری سختی فرورفتگی پلاستیک‌ها و ابونیت به وسیله دو نوع سختی سنج می‌باشد. سختی سنج شور نوع A، برای مواد نرم تر و سختی سنج شور نوع D برای مواد سخت تر استفاده می‌شود (به یاد آوری بند ۸-۲ مراجعه کنید).
اندازه گیری سختی فرورفتگی اولیه با سختی فرورفتگی پس از دوره زمانی مشخص، یا هر دو، با استفاده از این روش مجاز می‌باشد.
یادآوری - سختی سنج ها و روش‌های مشخص شده در این استاندارد به سختی سنج‌های شور نوع A شور نوع D و روش‌های سختی سنجی مربوط می‌باشند.
این روش، یک روش تجربی به منظور مقاصد کنترل است. هیچگونه رابطه سادهای بین سختی فرورفتگی تعیین شده با این روش و خواص بنیادی ماده مورد آزمون وجود ندارد. به منظور بررسی ویژگی‌های مواد نرم تر توصیه می‌شود از استاندارد ملی ایران شماره ۶۵۴ استفاده شود.