پلاستیک ها-آزمونه های چند منظوره

هدف از تدوین این استاندارد تعیین الزامات آزمونه‌های چند منظوره مواد قالب گیری برای فرایند تزریق یا قالب گیری فشاری مستقیم می‌باشد. آزمونه‌های نوع A و B، آزمونه‌های آزمون کشش هستند که با ماشین کاری ساده، از آن‌ها، آزمونه‌هایی برای انواع مختلفی از آزمون‌های دیگر بدست می‌آید (پیوست الف را ببینید). از آنجا که آزمونه‌های کششی کاربرد زیادی دارند، در این استاندارد، عنوان آزمونه‌های چند منظوره به آن‌ها اطلاق می‌شود.
مزیت اصلی یک آزمونه چندمنظوره در این است که امکان انجام تمام روش‌های آزمون که در پیوست الف ذکر شده اند را بر مبنای قالب گیری‌های قابل مقایسه فراهم می‌سازد. در نتیجه، خواص اندازه گیری شده با این نوع آزمونه با خواص اندازه گیری شده با آزمونه‌هایی در وضعیت مشابه، ارتباط منطقی دارند. به عبارت دیگر، می توان انتظار داشت که برای یک سری آزمون‌های موردنظر، اختلاف نتایج آزمون به دلیل تفاوت شرایط قالب گیری نباشد. از سوی دیگر، در صورت تمایل، تاثیر شرایط قالب گیری و یا وضعیت‌های مختلف آزمونه‌ها را می‌توان به آسانی برای تمام خواص اندازه گیری شده، ارزیابی کرد.
برای مقاصد مرتبط با کنترل کیفیت، آزمونه چندمنظوره می‌تواند به عنوان یک منبع مناسب برای تهیه سایر آزمونه‌هایی که به راحتی در دسترس قرار ندارند، استفاده شود. به علاوه، این واقعیت که تنها یک قالب مورد نیاز است، می‌تواند یک مزیت تلقی شود.
استفاده از آزمونه‌های چند منظوره باید مورد توافق تمام طرف‌های ذینفع قرار گیرد، چراکه ممکن است تفاوت‌های حائز اهمیتی بین خواص آزمونه‌های چند منظوره و آزمونه‌هایی که در روش‌های آزمون مرتبط تعیین شده اند، وجود داشته باشد.