پلاستیک ها-شیلنگ های پلاستیکی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات چهار نوع شیلنگ آب تاشو گرمانرم تقویت شده با منسوج جهت مصارف عمومی برای استفاده در محدوده دمایی از ۱۰- درجه سلسیوس تا ۵۵ درجه سلسیوس است.
این استاندارد برای این شیلنگ‌ها که به چهار نوع به شرح زیر طبقه بندی می شوند کاربرد دارد:
- فشار پایین، طراحی شده برای حداکثر فشار کاری تا و خود ۰۴ مگاپاسکال (۴ بار) در ۲۳ درجه سلسیوس و تا و خود ۱۲ مگاپاسکال (۲ بار) در ۵۵ درجه سلسیوس
- فشار متوسط، برای حداکثر فشار کاری تا و خود ۰۷ مگاپاسکال (7 بار) در ۲۳ درجه سلسیوس و تا و خود ۰۳۶ مگاپاسکال (۳۶ بار) در ۵۵ درجه سلسیوس
- فشار بالا، برای حداکثر فشار کاری تا و خود ۱ مگاپاسکال (۱۰ بار) در ۲۳ درجه سلسیوس و تا و خود ۰۵۱ مگاپاسکال (۵٫۱ بار) در ۵۵ درجه سلسیوس
- فشار بسیار بالا، برای حداکثر فشار کاری تا و خود ۱۵۵ مگاپاسکال (۱۵۵ بار) در ۲۳ درجه سلسیوس و تا و خود ۷۹ ۰ مگاپاسکال ( ۷۹ بار) در ۵۵ درجه سلسیوس.
این استاندارد برای محصولات مورد استفاده در آتشنشانی یا انتقال آب آشامیدنی کاربرد ندارد.