پلاستیک ها -ارزیابی چسبندگی سطح مشترک در اتصالات پلاستیک -فلز

هدف از تدوین این استاندارد، مشخص نمودن شرایط محیطی برای ارزیابی میزان دوام چسبندگی در اتصالات پلاستیک - فلز است.
هشدار ۱- این استاندارد تمام موارد ایمنی مربوط به کاربرد این روش را بیان نمی‌کند. بنابراین وظیفه کاربر این استاندارد است که موارد ایمنی و اصول بهداشتی را رعایت کرده و قبل از استفاده محدویت‌های اجرایی آن را مشخص کند.
هشدار ۲- برای جلوگیری از خطرات انفجار برای روشن و خاموش کردن شعله هوا- استیلن باید از دستور کار سازنده پیروی شود.
زمانی که شعله روشن است، باید از عینک انفجار یا شیشه‌های رنگی استفاده شود.