پلاستیک ها-مقاومت پلاستیک های شفاف در برابر سایش سطحی- روش آزمون

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای تخمین مقاومت سایش سطحی پلاستیک‌های شفاف به وسیله اندازه گیری تغییر در خواص نوری پلاستیک است. مواد پلاستیکی شفاف، در صورت استفاده به عنوان پنجره یا حصار، در معرض پاک کردن و تمیز کردن قرار دارند، در نتیجه حفظ کیفیت نوری آن‌ها پس از سایش مهم است.
هدف این روش آزمون، ارائه روشی برای تخمین مقاومت این گونه مواد در مقابل این نوع و درجه از سایش می‌باشد.
گرچه این روش آزمون، داده‌های بنیادی را تامین نمی‌کند، اما برای درجه بندی مواد نسبت به این نوع از سایش مرتبط با کاربرد محصول، مناسب می‌باشد.
این استاندارد برای تعیین مقاومت سایش سطحی پلاستیک‌های شفاف کاربرد دارد.
این استاندارد برای تعیین مقاومت سایش سطحی پلاستیک‌ها یا پوشش‌های آلی به وسیله کاهش حجم یا کاهش وزن کاربرد ندارد.
یادآوری این روش آزمون با اندازه گیری مقاومت سایشی مطابق بند ۷ استاندارد 3537 ISO و بند ۱۱ استاندارد 15082 ISO مطابقت ندارد. با سایر اندازه گیری ها و بخش ها مطابقت ندارد. این روش آزمون معادل استاندارد ملی ایران شماره ۱۹۰۲۶، نمی‌باشد و نتایج بین این دو روش نمی‌تواند به طور مستقیم با هم مقایسه شود.