پلاستیک ها-توسعه و استفاده از آزمون های آتش

هدف از تدوین این استاندارد، تهیه راهنمایی جامع برای توسعه و استفاده از آزمون‌های آتش در مقیاس متوسط برای محصولات پلاستیکی و یا حاوی پلاستیک می‌باشد.
این راهنما، کاربردهای رایج محصولات پلاستیکی و سناریوهای آتش محتمل که می‌تواند در بر گیرنده این کاربردها باشد، را شامل می شود. توسعه و استفاده از آزمون‌های مقیاس متوسط، برای تضمین ارتباط آن‌ها با کاربرد نهایی محصول توصیف می‌شوند.