پلاستیک ها-نرم کننده های مورد مصرف -نمونه برداری و روش های آزمون

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش های نمونه برداری و آزمون نرم کننده های مایع، مورد مصرف در پلاستیک‌هاست.
یادآوری
مقادیر استاندارد بر حسب واحد های سیستم بین المللی در نظر گرفته شده است .