پلاستیک ها-شرایط محیطی استاندارد برای رسیدن به شرایط تثبیت و آزمون

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین شرایط محیطی استاندارد برای رسیدن به شرایط تثبیت و انجام آزمون تمام پلاستیک‌ها و انواع مختلف آزمونه‌های پلاستیکی، در شرایط محیطی ثابت است.
این استاندارد برای شرایط ویژه‌ی محیطی اعمال شده بر روی یک ماده بخصوص با یک آزمون خاص و یا شبیه سازی یک محیط جوی خاص، کاربرد ندارد.