پلاستیک ها -واژه نامه

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه واژه‌ها و اصطلاحات به کار رفته در صنعت پلاستیک، شامل اصطلاحات و تعاریفی است که در استانداردهای پلاستیک‌ها در حوزه کمیته متناظر 61 TC و 138 TC و ...) دیده می‌شوند و اصطلاحات و تعاریف کلی علوم بسپار (پلیمر) که در تمام جنبه‌های فناوری پلاستیک کاربرد دارند. همچنین، این استاندارد به عنوان راهنمای انتخاب واژه‌های مناسب در صنعت پلاستیک و به کارگیری یکنواخت واژه‌ها در سایر گزارش‌ها و استانداردهای ملی کاربرد دارد.