پلاستیک ها-اندازه گیری مقدار باقی مانده مونومر استایرن

هدف از تدوین این استاندارد، اندازه گیری مقدار مونومر استایرن باقی مانده در پلاستیک‌های تقویت شده بر پایه رزین پلی استر غیراشباع به وسیله گاز کروماتوگرافی است. مقدار مونومر استایرن باقی مانده نقش مهمی در تخمین درجه بهبود رزین پلی استر غیر اشباع در حالت پلیمری دارد. مقدار مونومر استایرین باقی مانده در رزین معیار مهمی در اندازه گیری درجه پخت این نوع رزین در حالت پلیمریزاسیون می‌باشد.
این استاندارد برای اندازه گیری سایر هیدروکربن‌های آروماتیک فرار در رزین پلی استر غیر اشباع نیز کاربرد دارد.
این روش برای اندازه گیری رزین پلی استر غیر اشباع با مواد شیمیایی مقاومت بالا کاربرد ندارد.