پلاستیک

الف - در این استاندارد روش آزمایش مخصوص ظاهری (وزن در واحد حجم ) مواد قالبريزی شونده روانی که از قیف مخصوص با طرح مشخص استاندارد ( شماره 190) نمی‌توان آن‌ها را گذراند تشریح می‌گردد .
ب - اطلاع از وزن مخصوص ظاهری در ارزيابي حجم مخصوص با توده bulk مواد قالبريزی شونده داراي ارزش محدودی است مگر اینکه وزن مخصوص های آن‌ها به صورت در قالب ریخته تقريبا يكسان باشد .