پلاستیک ها-شیرهای پلاستیکی گرمانرم -گشتاور چرخشی -روش آزمون

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش آزمون برای اندازه گیری گشتاور چرخشی باز و بسته کردن شیرهای پلاستیکی گرمانرم است.
این استاندارد برای همه انواع شیرهای پلاستیکی گرمانرم مورد استفاده در انتقال سیالات کاربرد دارد.