پلاستیک های سلولی سخت-تعیین خواص فشاری-روش آزمون

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای اندازه گیری:
الف - استحکام فشاری و تغییر شکل نسبی مرتبط، یا
ب- تنش فشاری در تغییر شکل نسبی ۱۰٪، و
پ- در صورت نیاز، مدول فشاری پلاستیک‌های سلولی سخت، است.
دو روش اجرای آزمون وجود دارد:
- روش الف از حرکت یاتاقان متحرک دستگاه برای تعیین خواص فشاری استفاده می کند. این روش هنگامی استفاده می‌شود که تعیین تنش فشاری در تغییر شکل نسبی ۱۰ مورد نظر است.
- روش ب از ابزارهای اندازه گیری کرنش نصب شده روی آزمونه (کرنش سنج تماسی) یا ابزارهای مشابهی که به صورت مستقیم تغییر شکل نمونه را اندازه گیری می کنند، استفاده می‌کند. این روش هنگامی استفاده می‌شود که تعیین مدول فشاری مورد نظر است.
یادآوری استحکام فشاری (در حداکثر بار) می تواند از هر دو روش A و B تعیین شود.