پلاستیک ها-مخلوط پلی پروپیلن و پلی اتیلن بازیافتی حاصل از PPو PE

1 - 1 هدف از تدوین این استاندارد، تعیین سیستم شناسه گذاری برای مخلوط‌های پلی پروپیلن و پلی اتیلن بازیافتی است که می‌تواند به عنوان مبنایی برای ویژگی‌ها استفاده شود.
1 - 2 این استاندارد برای مخلوط‌های پلی پروپیلن و پلی اتیلن بازیافتی حاصل از PP و PE مورد استفاده در بسته بندی انعطاف پذیر و صلب مصرفی جهت قالب گیری و اکستروژن کاربرد دارد.
1 - 3 این استاندارد برای موارد زیر کاربرد ندارد:
الف - بازیافت های حاصل از بسته بندی مورد استفاده برای حمل و نقل، انتقال یا نگهداری کالاهای خطرناک
ب- مخلوط رزین های بازیافتی و بکر پ- مخلوط حاوی نوع خاص PP و PE، برای مثال، TPO، PE - UHMW و غیره
ت- داده‌های مهندسی، داده‌های عملکردی، یا داده‌های شرایط فرایند را که ممکن است برای مشخص کردن یک ماده برای یک کاربرد خاص و یا روش فرایند الزام شود.
یادآوری - اگر خواص دیگری مورد نیاز است، در صورت مقتضی، باید مطابق روش آزمون مشخص شده در قسمت دوم این استاندارد ملی تعیین شوند. انواع مخلوط‌های PP و PE بازیافتی، با یک سیستم طبقه بندی بر اساس سطوح مناسب خصوصیات شناسه گذاری، از یکدیگر متمایز می‌شوند. خصوصیات شناسه گذاری عبارتند از:
- ترکیب
- نرخ جریان جرمی مذاب
- چگالی
- رنگ.
لازم به ذکر است که مواد دارای شناسه گذاری یکسان الزاما عملکرد یکسانی ندارند.