پلاستیک ها -محتوی زیستی -قسمت 1- اصول کلی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین اصول کلی و روش‌های محاسباتی برای تعیین مقدار محتوی زیستی در محصولات پلیمری است. این روش‌های محاسباتی بر مبنای جرم کربن یا جرم هر جزء تشکیل دهنده موجود در محصولات پلاستیکی است.
این استاندارد برای محصولات و مواد پلاستیکی، رزین‌های پلیمری، منومرها، با افزودنی‌ها، که از اجزاء تشکیل دهنده زیستی یا فسیلی ساخته شده اند، کاربرد دارد.
اطلاع از محتوی زیستی محصولات پلاستیکی در برآورد اثرات زیست محیطی آن‌ها سودمند است.