پلاستیک ها-محتوی زیستی -قسمت 2- تعیین محتوی کربن زیستی

هدف از تدوین این استاندارد، مشخص کردن روشی محاسباتی برای تعیین محتوی کربن زیستی در منومرها، پلیمرها، مواد و محصولات پلاستیکی، بر مبنای اندازه گیری محتوی 14C است.
این استاندارد برای مواد و محصولات پلاستیکی، رزین‌های پلیمری، منومرها با افزودنی‌هایی که از اجزاء تشکیل دهنده زیستی یا فسیلی تشکیل شده اند، کاربرد دارد.
اطلاع از محتوی زیستی محصولات پلاستیکی در برآورد اثرات زیست محیطی آن‌ها سودمند است.