پلاستیک ها-محتوی زیستی -قسمت 3- تعیین محتوی پلیمر سنتزی زیستی

هدف از تدوین این استاندارد، مشخص کردن روشی برای تعیین مقدار بخش زیستی پلیمر سنتزی زیستی در محصولات پلاستیکی است.
این روش محاسباتی برای محتوی پلیمر سنتزی زیستی بر مبنای جرم پلیمر سنتزی زیستی در محصولات پلاستیکی است.
این استاندارد برای مواد و محصولات پلاستیکی، رزین های پلیمری، منومرها، با افزودنی‌هایی که از اجزاء تشکیل دهنده زیستی یا فسیلی تشکیل شده اند، کاربرد دارد. اطلاع از محتوی زیستی محصولات پلاستیکی در برآورد اثرات زیست محیطی آن‌ها سودمند است.